ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2014

29/12/2014

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - Προκήρυξη πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

19/12/2014

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για πρόσληψη προσωπικού. Ανακοίνωση της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου (συνολικά είκοσι (20) ατόμων ) για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού . Υποβολή αιτήσεων από 21 Δεκεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2014. Ώρες παραλαβής αιτήσεων 09:00-14:00 // 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών // Απορριμματοφόρων-Φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου // 3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων-Φορτηγών // 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων // 3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Τράκτορα) // 8 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας // 3 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων. // Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ 2392039001, β) για τη Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ 2392330100 και γ) για τη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην γραφείο Μηχανιώνας τηλ 2392330324, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντας την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ επικοινωνίας : 2392330039). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

19/12/2014

Διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού για "Προμήθεια υδρομετρητών και συναφών εξαρτημάτων"

05/12/2014

Διακήρυξη της ΔΕΥΑΘ για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για "Χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο ποσίμου νερού"

03/12/2014

Ανάρτηση προκήρυξης πρόσληψης γυμναστών

28/11/2014

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

24/11/2014

Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας

13/11/2014

Διακήρυξη διενεργείας διαγωνισμού για περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)

07/11/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης»

07/11/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού για «Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων»

31/10/2014

Προμήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά»

30/10/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους πολίτες, δωρεάν για το Δήμο

24/10/2014

Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης

24/10/2014

Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων

14/10/2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για θραυστό

06/10/2014

Επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του δήμου Θερμαϊκού

02/10/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή –λογιστή

26/09/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της ΔΕΥΑΘ για την "Προμήθεια αναλυτικών συγκροτημάτων"

26/09/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή-λογιστή

02/09/2014

Σύνδεση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Περαίας με το δίκτυο φυσικού αερίου

07/08/2014

Απόφαση σχολικής επιτροπής α/θμιας εκπαίδευσης με αριθμ. 40/2014 και θέμα: "Αναζήτηση προσφορών για απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης αναγόμωσης και προμήθειας πυροσβεστήρων σχολείων α/θμιας εκπαίδευσης δήμου Θερμαϊκού"

07/08/2014

Απόφαση σχολικής επιτροπής α/θμιας εκπαίδευσης με αριθμ. 30/2014 και θέμα:" Αναζήτηση προσφορών για απευθείας ανάθεση εργασιών για την απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση σχολείων α/θμιας εκπαίδευσης δήμου Θερμαϊκού"

01/08/2014

Διακήρυξης που αφορά τις "Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και ελέγχου χλωρίου στο δίκτυο του Δήμου Θερμαϊκού"

01/08/2014

Διακήρυξη με τίτλο: Υπηρεσίες υποστήριξης λογιστηρίου στην Οικονομική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

01/08/2014

Διακήρυξη με τίτλο: "Εργασίες καταγραφής και καταμέτρησης υδρομέτρων στην Δ.Ε Μηχανιώνας και Επανομής"

24/07/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για οικοδομικά υλικά για την Δ.Ε Θερμαϊκού

24/07/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και συναφών υλικών, για τη Δ.Ε. Επανομής

18/07/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της ΔΕΥΑΘ για "Επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης"

10/07/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών: «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων» και «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια των Δράσεων Δικτύωσης και Συμβουλευτική – Πληροφόρηση - Υποστήριξη της Πράξης "Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ".

10/07/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων» Δήμου Θερμαϊκού και απευθείας ανάθεση των εργασιών στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης", Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».

07/07/2014

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, των Νομικών του Προσώπων ΔΗΚΕΘ, ΔΗΠΠΑΚΥΘ, ΔΕΥΑΘ και των ΣΕ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευση"

04/07/2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για γεωργικά μηχανήματα

17/06/2014

Περίληψη διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) τμήματος αιγιαλού στο τοπικό διαμέρισμα Ν. Επιβατών

13/06/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών: ΔΡΑΣΗ 2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ι. Οργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας» και ΙΙ. Δημιουργία και Παραγωγή Ενημερωτικών Εντύπων Τοπικού Δικτύου Στήριξης και Απασχόλησης ΕΚΟ Δήμου Θερμαϊκού στο πλαίσιο της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

05/06/2014

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του δήμου Θερμαϊκού

30/05/2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για υλικά οικοδομών

28/05/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και συναφών υλικών για τη Δ.Ε. Επανομής"09-05-2014 Ενημέρωση για ματαίωση διαγωνισμού «Επισκευή – συντήρηση οχημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών»

09/05/2014

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης και Διαγραμμίσεις Οδών (αρ. μελ. 13/14)

02/05/2014

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

22/04/2014

Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης , το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού , των Νομικών του προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.Θ., ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των Σ.Ε. Α'/θμιας και Β'/θμιας εκπαίδευσης".

17/04/2014

"Επισκευή - συντήρηση οχημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών"

13/04/2014

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο: "Ψηφιακές υπηρεσίες διάθεσης δημοσίων δεδομένων γεωπληροφοριακού συστήματος δήμου Θερμαϊκού"

03/04/2014

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Μηχανιώνας

03/04/2014

Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και συναφών υλικών για την Δ.Ε. Επανομής

28/03/2014

Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2014"

07/03/2014

Διακήρυξη για πρόχειρο διαγωνισμό για μελάνια, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη και εκτυπώσεις βιβλιοδεσίες κλπ. για τις Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού

28/02/2014

Διευκρινίσεις σχετικές με το διαγωνισμό για την Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων του Δήμου για το έτος 2014

21/02/2014

Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θερμαϊκού

19/02/2014

Διευκρινιστική επιστολή της Τ.Υ. για τη υπ' αριθμ. 2613 μελέτη του πρόχειρου διαγωνισμού της Προμήθειας πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 lit., 770 lit. και 240 lit., για το έτος 2013

13/02/2014

Μελέτη προμήθειας πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 lit - 770 lit - 240 lit, για το έτος 2013 (ΣΑΤΑ) »(αρ.μελ. 262013)

13/02/2014

Όροι διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 lit - 770 lit - 240 lit, για το έτος 2013 (ΣΑΤΑ) »(αρ.μελ. 262013)

12/02/2014

Διακήρυξη επαναπροκήρυξης Δημάρχου για πρόχειρο διαγωνισμό για θραυστό

12/02/2014

Περίληψη επαναπροκήρυξης διαγωνισμού για θραυστό

10/02/2014

Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού μετά την 1η κατακύρωση

30/01/2014

Περίληψη διακήρυξης για άσφαλτο

30/01/2014

Διακήρυξη δημάρχου για άσφαλτο

27/01/2014

Διακήρυξη δημάρχου για πρόχειρο διαγωνισμό για θραυστό

17/01/2014

Περίληψη διακήρυξης για πρόχειρο διαγωνισμό για θραυστό

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων