ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2015

23/12/2015

Περίληψη διακήρυξης δήμου Θερμαϊκού για μίσθωση αγροτεμάχιου

18/12/2015

Ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων α) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης β) Τεχνικών Υπηρεσιών. Υποβολή αιτήσεων από 21 έως 30 Δεκεμβρίου 2015. Ώρες παραλαβής αιτήσεων 08:30-14:00. // 1 θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρας Γαιών) // 1 θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο ) // 5 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας // 3 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ 2392039001, β) για τη Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ 2392330100 και γ) για τη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην γραφείο Μηχανιώνας τηλ 2392330324, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντας την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ επικοινωνίας : 2392330039). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

03/12/2015

Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ο.Τ. Κ.Χ.42Τ Περαίας

18/11/2015

Προκήρυξη ΠΦΑ 2015-2016

22/10/2015

Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Ο.Τ. Κ.Χ.42Τ Περαίας της Δ.Κ. Περαίας του δήμου Θερμαϊκού

14/10/2015

Προκήρυξη 686/12-10-2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ με την επωνυμία δημοτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, κοινωνικές υπηρεσίες δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ) για πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

09/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή λογιστή

07/10/2015

Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων δήμου Θερμαϊκού

02/10/2015

"Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού" προϋπολογισμού 210.000,00€

01/10/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για την επιλογή δηλωτικού σήματος του Δήμου Θερμαϊκού

25/09/2015

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός Προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2015-2016

18/09/2015

Υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων-Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

16/09/2015

"Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού (αρ. μελ. 58/2015)"

16/09/2015

Επαναληπτική διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου υπ αριθμ. 06 στη θέση Ποταμός Επανομής

01/09/2015

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας "Τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και γάλατος για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των Νομικών Προσώπων" για την Ομάδα Β’ Είδη αρτοποιείου(αρ.μελ.8/15), προϋπολογιζόμενης αξίας 2.412,96 Ευρώ.

19/08/2015

Έργο :"Ασφαλτοστρώσεις οδών δήμου Θερμαϊκού 2015" Αρ. Μελέτης 57

19/08/2015

Έργο :"Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας" Αρ. Μελέτης 54

17/08/2015

Ανάρτηση Διακήρυξης και λοιπών τευχών της υπ' αριθ.63/2015 μελέτης

10/08/2015

Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών με διαφημιστικά πλαίσια για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

31/07/2015

Διακήρυξη 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 435 ξαπλώστρων θαλάσσης της ΔΗΚΕΘ

29/07/2015

Διακήρυξη δημάρχου για την επιλογή δηλωτικού σήματος δήμου Θερμαϊκού

25/07/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος 2015» αρ.μελ.36/2015

24/07/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Επανομής»

24/07/2015

Προμήθεια πλαστικών καδών 770 λίτρων και 240 λίτρων, διπλών επίστυλων μεταλλικών καδών και καδών παραλίας» για το έτος 2015 (υπ' αρ. 53/2015 μελέτη)

23/07/2015

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 435 ξαπλώστρων θαλάσσης της ΔΗΚΕΘ

22/07/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.”

20/07/2015

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στις δημοτικές κοινότητες Αγίας Τριάδας και Νέων Επιβατών (ΑΔΑ:7ΗΦΦΗ-ΙΩΥ)

08/07/2015

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας του διαγωνισμού

02/07/2015

Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, της μελέτης 25/2015 της Δ.Τ.Υ. για την εργασία «Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες», λόγω Τραπεζικής Αργίας Βραχείας Διάρκειας.

11/06/2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

09/06/2015

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Επανομής»

05/06/2015

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α’θμιας και Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου»

29/05/2015

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» (υπ.αριθ. 19/2015 μελέτη Δ.Τ.Υ.)

29/05/2015

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου - αυτοκινούμενου ή μη - αναψυκτηρίου, τοποθέτηση καντίνας σε τμήματα αιγιαλού - παραλίας στις Δημοτικές Κοινότητες Ν. Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Ν. Μηχανιώνας και στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου

29/05/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας αναψ. 3 Πόταμος

29/05/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας αναψ. 5 Πόταμος

29/05/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας αναψ. 6 Πόταμος

29/05/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας αναψ. 7 Πόταμος

28/05/2015

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου» (υπ' αρ. 37/2015 μελέτη ΔΤΥ)

22/05/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας ΚΑΤ1 κτίριο Β &Γ Ν. Μηχανιώνας

21/05/2015

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «Διαχείριση απορριμμάτων δήμου Θερμαϊκού»

20/05/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών: «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού» στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

18/05/2015

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α’θμιας και Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ” Αριθ. Τεύχ.Τεχν.Προδ. : 07/2015 Ενδ.Προϋπ/σμός: 73.513,16 € (συμπ/νου ΦΠΑ 23%)

15/05/2015

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Μίσθωση Αγροτεμαχίου

15/05/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θερμαϊκού για ένα (1) έτος»

13/05/2015

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Ομάδας Ε' της υπ' αριθμ. 22/2014 μελέτης για την "Προμήθεια ειδών εξοπλισμού άρδευσης"

09/05/2015

Κατασκευή απλής περιτοίχισης δημοτικού ακίνητου στην Δ.Κ. Επανομής

08/05/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία "Καθαρισμός ακτών Δ.Ε. Θερμαϊκού Δήμου Θερμαϊκού"

08/05/2015

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των Νομικών Προσώπων

06/05/2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός του έργου με τίτλο «Οδηγός πόλης δήμου Θερμαϊκού»

30/04/2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία "Καθαρισμός αλσύλλιων και κοινόχρηστων χώρων δήμου Θερμαϊκού για πυροπροστασία"

27/04/2015

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση 435 ξαπλώστρων θαλάσσης - ΔΗΚΕΘ

24/04/2015

Υπηρεσίες υποστήριξης λογιστηρίου στην Οικονομική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

23/04/2015

Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου , β) Φωτοτυπικού χαρτιού, γ) Βιβλίων , εντύπων κ.λ.π., δ) Εκτυπώσεων , εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων»,Αρ.μελ.3/2015

03/04/2015

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και γάλατος για τις ανάγκες του δήμου Θερμαϊκού και των νομικών πρόσωπων του

27/03/2015

Διακήρυξη διενεργείας διαγωνισμού για περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)

18/03/2015

"Κατασκευή απλής περιτοίχισης δημοτικού ακίνητου στην Δ.Κ. Επανομής "

17/03/2015

Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά" (υπ' αρ. 10/2015 μελέτη)

12/03/2015

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια πλαστικών κάδων 770 LIT και 240 LIT" (αρ.μελ.9/2015)

06/03/2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων & σχεδιάσεων κτλ

06/03/2015

Προμήθεια : «Έντυπη περιοδική έκδοση (εφημερίδα) του Δήμου Θερμαϊκού» για ένα έτος

04/03/2015

Ανάκληση της υπ' αριθ. 40/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

02/03/2015

Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων (αρ. μελ. 3/2015)

26/02/2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού"(αρ.μελ.5/15)

25/02/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος με παλ.αριθμ.3/νεα αριθμ.8, εμβαδού 28,80 τ.μ., στη δημοτική αγορά Επανομής, της Δ.Κ. Επανομής δήμου Θερμαϊκού

25/02/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος με παλ.αριθμ.5/νεα αριθμ.6, εμβαδού 30,10τ.μ. στη δημοτική αγορά Επανομής, της Δ.Κ. Επανομής δήμου Θερμαϊκού

25/02/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος με παλ. αρίθμηση 6/ νέα αριθμ.5, εμβαδού 29,60 τ.μ. στη δημοτική αγορά Επανομής, της Δ.Κ. Επανομής δήμου Θερμαϊκού

25/02/2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος με παλ. αριθμ.7/νεα αριθμ.4, εμβαδού 27,45 τ.μ., στη δημοτική αγορά Επανομής, της Δ.Κ. Επανομής δήμου Θερμαϊκού

20/02/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: Πρόγραμμα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

18/02/2015

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ στη Δ.Ε. Θερμαϊκού " (αρ.μελ.2/2015)

12/02/2015

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου για το Έτος 2015. (Αρ. Μελ. 4/15)

12/02/2015

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια "Εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού μετά την 2η κατακύρωση για το Πακέτο Α' (Υπολογιστές-Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας και για το Πακέτο Στ' (Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης) προϋπ/σμού 54.685,80 €

11/02/2015

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης" (αρ.μελ.22/2014)

11/02/2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης" (αρ.μελ.22/2014)

27/01/2015

Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας

27/01/2015

Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Περαίας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων